Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe jest jedną z najważniejszych sfer praktyki Kancelarii.

Kancelaria Rezanko Sitek Staniec oferuje usługi w zakresie doradztwa prawnego i ekonomicznego na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, wspomagając przedsiębiorców przy wyborze optymalnych rozwiązań prawnych i biznesowych. Doradzamy również członkom zarządów i rad nadzorczych na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w toku właściwego postępowania upadłościowego. Wspieramy procesy negocjacji z wierzycielami przy zawieraniu porozumień układowych lub w przypadku pozaprocesowej restrukturyzacji zobowiązań w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

Kompleksowo zastępujemy dłużników i wierzycieli w toku właściwego postępowania upadłościowego, począwszy od przygotowania wszelkiej dokumentacji prawnej, monitorowania prawidłowości i terminowości sporządzanych środków prawnych, planów podziału, i spraw o ustalenie składników z masy upadłości, jak również przygotowujemy plany restrukturyzacji zadłużenia, świadczymy doradztwo w kwestiach dotyczących wydania i sprzedaży składników masy upadłości oraz wspierania procesu wykonywania układu.

Kancelaria będąc świadoma komplementarnego charakteru prawa względem potrzeb i celów biznesu każdy proces wspiera doświadczeniem doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych oraz biegłych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i jego wyceną, co ma istotne znaczenie przy budowaniu strategii restrukturyzacji przedsiębiorstwa Klienta.

Specjalizacja Kancelarii pozwala także na świadczenie pomocy prawnej i ekonomicznej przy każdym rodzaju upadłości, w tym upadłości deweloperów oraz toku postępowań transgranicznych, jak również umożliwia poszukiwanie skutecznych sposobów obrony upadłego i członków organów spółek przed negatywnymi skutkami wynikającymi lub mogącymi wynikać ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa dłużnika.

Od 2009 roku Partnerzy Kancelarii aktywnie doradzają syndykom, zarządcom i nadzorcom sądowym w toku postępowań upadłościowych, czynnie uczestnicząc w jednych z największych w Polsce upadłościach, jak również wspierając prawnie zagranicznych syndyków masy upadłości w podejmowaniu czynności na terenie Polski.

Kancelaria stale doradza także przy nabywaniu przedsiębiorstw lub mienia od podmiotów w upadłości. Kancelaria przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy oraz doradza na etapie wykonywania takich umów. Proces ten każdorazowo poprzedzony jest przeprowadzaną analizą stanu prawnego mienia oraz doradztwem w zakresie usunięcia ewentualnych negatywnych wyników takiego audytu.